Analytical chemistry council

Metody i Ob'ekty Khimicheskogo Analiza

(METHODS AND OBJECTS OF CHEMICAL ANALYSIS)

Kiev University

An international journal devoted to all aspects of Analytical chemistry

 

ISSN 2413-6166 (Online), ISSN 1991-0290 (Print)

Ukr | En | Rus

Volume 9, ¹1, 2014

References

1. Lebedev R.S. Russ. Phys. J. 2002, 45(8), 822-830.

2. Panchuk R.R., Chumak V.V., Fil’ M.R., Havrylyuk D.Ya., Zimenkovsky B.S., Lesyk R.B., Stoika R.S. Biopolym. Cell. 2012, 28(2), 121-128.

3. Kaminskyy D., Zimenkovsky B., Lesyk R. Eur. J. Med. Chem. 2009, 44(9), 3627-3636.

4. Ginzburg S.I., Ezerskaya N.A., Prokof'eva I.V. Analiticheskaya khimiya platinovykh metallov. Moskva: Nauka, 1972. P. 613.

5. Ivanov V.M., Samarina T.O., Figurovskaya V.N. Vestn. Mosk. universiteta Seriya 2. Khimiya. 2010, 51(2), 110-114.

6. Perez-Bustamante J.A., Burriel-Marti F. Anal. Chim. Acta. 1967, 37, 62-74.

7. Basargin N.N., Rozovs'kii Yu.G. Novye organicheskie reagenty v analize blagorodnykh metallov. Moskva: Metallurgiya, 1982. 72 p.

8. Mathew B., Innocent D. Asian J. Chem. 2010, 22(10), 7551-7556.

9. Gaikwad S.H., Lokhande T.N., Anuse M.A. Indian J. Chem., Sect. A: Inorg., Bio-inorg., Phys., Theor. Anal. Chem. 2005, 44(8), 1625-1630.

10. Savvin S.B., Gur'eva R.F. Fotometricheskie metody opredeleniya blagorodnykh metallov. J. Analit. Chem. 1980, 35(9), 1818-1830.

11. Savvin S.B., Gur’eva R.F. Talanta. 1987, 34(1), 87-101.

12. Gur'eva R.F., Savvin S.B. Differentsial'no-fotometricheskoe opredelenie blagorodnykh metallov s ispol'zovaniem vysokoizbiratel'nykh organicheskikh reagentov. J. Analit. Chem. 1995, 50(11), 1150-1157.

13. Tang E., Yang G., Yin J. Spectrochim. Acta, Part A. 2003, 59(3), 651-656.

14. Gur'eva R.F., Savvin S.B. Uspekhi khimii. 1998, 67(3), 236-251.

15. Gur'eva R.F., Savvin S.B. J. Analit. Chem. 2002, 57(11), 1158-1175.

16. Analiticheskaya khimiya metallov platinovoi gruppy. Sb. statei. Sost. i red. Yu.A. Zolotov, G.M. Varshal, V.M. Ivanov. Moskva: Editorial URSS, 2003. 592 p.

17. Chaban T.I., Zimenovskii B.S., Komaritsa I.D., Chaban I.G. Russ. J. Org. Chem. 2012, 48(2), 268- 270.

18. Komaritsa I.D. Khim. Geterotsikl. Soedin. 1968, 3, 436-437.

METHODS AND OBJECTS OF CHEMICAL ANALYSIS (MOCA), 2014, 9(1), pp. 50-54 


Publisher: Analytical Chemistry Scientific Council of Ukraine

(Analytical chemistry department at Taras Shevchenko National University, 64 Vladimirskaya STR., Kiev, 01601 UKRAINE)
analysis@univ.kiev.ua, www.achem.univ.kiev.ua, +380-44-2393345

Papers published in Methods and Objects of Chemical Analysis are considered as publications suitable for PhD thesis

The journal website: www.moca.net.ua